สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562

การจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศประกวดราคา