ชื่อ – นามสกุล : นางบัญฑิตา สุขสถิตย์

ผู้อำนวยการ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประวัติการศึกษา

 1. ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. เมื่อปี 2556 มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
 2.  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การจัดการทั่วไป เมื่อปี 2531 สุโขทัยธรรมาธิราช   

ประวัติการทำงาน

 1. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
 2. วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 1. วันที่ 5 ธันวาคม 2533 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
 2. วันที่ 5 ธันวาคม 2537 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 3. วันที่ 5 ธันวาคม 2540 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 4. วันที่ 5 ธันวาคม 2545 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 5. วันที่ 5 ธันวาคม 2552 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 6. วันที่ 5 ธันวาคม 2553 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 7. วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช. )