ชื่อ – นามสกุล : นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์

ผู้อำนวยการ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วัน/เดือน/ปีเกิด : 8 พฤศจิกายน 2508

ประวัติการศึกษา

  1. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เมื่อปี 2532 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2. ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปี 2546 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  1. เดือนมกราคม 2559 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
  2. เดือนธันวาคม 2559 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
  3. เดือนมกราคม 2563 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  1. วันที่ 5 ธันวาคม 2539 ตริยาภรณ์มงกุฎไทย
  2. วันที่ 5 ธันวาคม 2543 ตริยาภรณ์ช้างเผือก
  3. วันที่ 5 ธันวาคม 2549 ทวีตริยาภรณ์มงกุฎไทย
  4. วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ทวีตริยาภรณ์มงกุฎช้างเผือก
  5. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เหรียญจักรพรรดิมาลา