10. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานทางการเงิน วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การเงินและการบริหารงบประมาณ