สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภารกิจของทุนหมุนเวียน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่สถานประกอบกิจการในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 แห่ง และมอบเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 571,400 บาทให้แก่สถานประกอบกิจการ โดยมีนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานเป็นผู้มอบ