สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภารกิจของทุนหมุนเวียน
วันที่ 1 ก.ค. 63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 13,000 บาท ให้แก่ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เนื่องจากเป็นสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545