วารสาร DSD News ปีที่ 9 ฉบับที่ 42 และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

DSD News ปีที่ 9 ฉบับที่ 42 และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ควบคู่ไปกับวารสารรูปแบบเดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ และอ่านเพิ่มเติม..