ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ และเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ บริษัท ไทยทสึ ซุกิ จำกัด และศูนย์ทดสอบบริษัท อี เทค จำกัดโดยมีนางศิริพร สรวมศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่ได้มีแค่เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่ยังมี #เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานปอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัคร-14ก.ย.64ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

***ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน***

รับสมัครลูกจ้างกองทุนฯดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..