แบบสำรวจความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้บริการภายนอก

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สำหรับผู้ใช้บริการภายนอก) https://docs.google.com/forms/d/1mEMDr5Z471VBgp7E60uw-cXokEBpRZc96TbFnrRXW6U/edit
อ่านเพิ่มเติม..

แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ผู้ขอกู้ยืมเงิน” และ “ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน” กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมืออ่านเพิ่มเติม..

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในปี พ.ศ. 2564

22 ก.พ. 64 เวลา 09.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2564 เพือ่านเพิ่มเติม..