รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับงวดสิ้นสุด ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานทางการเดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ข้อมูลการสำรวจผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้อมูลการสำรวจผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน-ปี63ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีภารกิจสำคัญ 2 ส่วนคือ 1. เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2. เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอให้ สพร. และสนพ. ดำเนินการสำรวจความสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มผู้ขอกู้ยืมกองทุน 2)กลุ่มผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ผ่านระบบออนไลน์ หรือทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใน 5 ต.ค. 63

ผ่านระบบออนไลน์ หรือ บันทึกผลสำรวจความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/sdpaa แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี 2563อ่านเพิ่มเติม..